Home
Videos uploaded by user “Biblia - Životopisy svätých a Modlitby”
Anjel Pána, modlitba
 
02:18
Anjel Pána - modlitba
Modlitba dôvery v Boha
 
02:35
Sv. apostol Jakub nás predovsetkym napomína, ak si od Boha chceme modlitbou vyprosit milosti, aby sme sa modlili s úplnou istotou, ze budeme vypocutí a nepripustili si o tom pochybnosti. „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom" (Jak 1:6). Sv. Tomás ucí, ze modlitba svoju úcinnú silu cerpá z viery a z dôvery v Boha rovnako, ako berie svoju zásluhu z lásky. To isté ucí aj sv. Bernard. Hovorí, ze Bozie milosrdenstvo nám získava jedine nasa nádej. Boh má velkú radost, ked dôverujeme jeho milosrdenstvu, lebo tym ctíme a zvelebujeme jeho nekonecnú dobrotu, ktorú chcel zjavit svetu, ked nás stvoril. Královsky prorok vyzyva vsetkych, ktorí dúfajú v Boha, aby sa radovali, lebo budú blazení naveky. „Nech sa tesia vsetci, co majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chrán ich a nech sa radujú v tebe, co tvoje meno milujú" (Zalm 5:12). Boh strázi a zachranuje vsetkych, ktorí dúfajú v neho. „On je ochrancom vsetkych, co v neho dúfajú" (Zalm 18:31). „Ukáz svoje predivné milosrdenstvo, ty, co pred protivníkmi pravicou zachranujes dôverujúcich v teba" (Zalm 17:7). Ozaj velké zaslúbenia obsahuje Písmo sväté pre tych, ktorí dúfajú v Boha. Kto dúfa v Boha, neupadne do hriechu: „Pán vykúpi duse svojich sluzobníkov, nebudú potrestaní tí, co v neho dúfajú" (Zalm 34:23). A má pravdu, lebo ako hovorí Dávid, Pán má obrátené oci ku vsetkym, ktorí dúfajú v jeho dobrotu, aby ich zachránil svojou pomocou pred smrtou hriechu: „Hla oko Pánovo bdie nad tymi, co sa ho boja, nad tymi, co v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrtou a v case hladu nakrmil" (Zalm 32:18-19). A na inom mieste Boh hovorí: „Pretoze sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Ked ku mne zavolá, ja ho vyslysím a budem pri nom v súzení, zachránim ho i oslávim" (Zalm 91:14-15). Pozornost si zaslúzi slovo „pretoze". Pretoze sa ku mne pritúlil, (dúfa vo mna), ochránim ho a vytrhnem ho z moci jeho nepriatelov a nakoniec mu dám vecnú slávu. Izaiás hovorí o tych, ktorí skladajú svoju dôveru v Boha: „Tí vsak, co dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekat budú a neustanú, budú putovat a neomdlejú" (Iz 40:31). Títo ludia uz nebudú slabí a nadobudnú si u Boha velké sily. Neomdlejú, ba ani nepocítia únavy na ceste spasenia, ale pobezia a poletia ako orly. „V tichosti a dôvere je vasa sila" (Iz 30:15). Vsetka nasa sila, ucí nás ten isty prorok, zálezí v tom, ze zlozíme svoju nádej v Boha a ze mlcíme, (ze sme tichí), to znamená, ze odpocívame v nárucí jeho milosrdenstva a nedúfame vo svoju vlastnú obratnost ani v ludské prostriedky. Kedy sa stalo, aby niekto dúfal v Boha a zahynul? „Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte, ze nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána" (Sir 2:11). Z tejto nádeje cerpal Dávid istotu, ze nikdy nezahynie. „Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbeny naveky" (Zalm 31:1). Sv. Augustín sa pyta: Je to mozné, aby nás Boh klamal a ked sa nám núka za oporu v nebezpecenstvách, aby sa nám skryl, ked sa k nemu utiekame? Dávid blahoslaví toho, kto dúfa v Pána: „Pane zástupov, blazeny clovek, co sa spolieha na teba" (Zalm 84:13). A preco? Pretoze, ako hovorí, kto sa spolieha na Boha, je bez prestania zahrnovany Bozím milosrdenstvom: „Bezbozného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo" (Zalm 32:10). Taky clovek bude zo vsetkych strán ochráneny a strázeny Bohom, takze bude bezpecny pred nepriatelmi a pred nebezpecenstvom zatratenia. Preto nám apostol tak velmi odporúca, aby sme si zachovali dôveru v Boha, ktorá si od neho iste odnesie velkú odmenu: „Preto netratte dôveru, lebo ju caká velká odmena" (Hebr 10:35). Aká bude nasa dôvera, také budú milosti, ktoré dostaneme od Boha. Ak bude velká nasa dôvera, budú velké aj milosti. „Velká viera zasluhuje velké veci." Sv. Bernard píse, ze Bozie milosrdenstvo je nevycerpatelny pramen. Kto k nemu pôjde s väcsou nádobou dôvery, odnesie si odtial väcsiu hojnost dobra: „Olej milosti vlievas, Pane, len do nádob dôvery." A uz skôr to povedal prorok: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba" (Zalm 33:22). To sa osvedcilo u stotníka, ktorého dôveru pochválil Vykupitel slovami: „A stotníkovi Jezis povedal: »Chod a nech sa ti stane, ako si uveril.« A v tú hodinu jeho sluha ozdravel" (Mt 8:13). Boh zjavil sv. Gertrúde, ze kto ho prosí s dôverou, pôsobí mu v istom zmysle také násilie, ze ho musí vypocut. Sv. Ján Klimak hovorí: „Modlitba pôsobí Bohu násilie, ale toto je mu milé a príjemné." Sv. Pavol nás nabáda: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a nasli milost a pomoc v pravom case" (Hebr 4:16).
Ranná Modlitba
 
04:45
Ranná - Modlitba
Večerná Modlitba
 
02:58
Večerná - Modlitba
Zázrak na oblohe - Náš Pán Ježiš Kristus
 
00:45
Zázrak na oblohe - Počas modlitby za cirkev sa mraky zoskupili do rovnakej podoby ako je 3D kópia Pána Ježiša vytvorená podĺa Turínskeho plátna. Každá modlitba príde k Bohu Otcovi a je na tom krásne, že tam k nemu ideme aj my.
Zasvätenie Panne Márii A Prosba O Pomoc, Modlitba
 
01:46
Zasvätenie Panne Márii - Prosba o Pomoc, modlitba
Otče Náš, Modlitba Pána
 
00:49
Otče Náš - Modlitba Pána
Vyznanie Viery - Nicejsko  carihradské
 
02:42
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
Otče náš, modlitba
 
00:50
Otče náš - modlitba
Modlitba Za Rodičov.
 
00:53
Za Rodičov - modlitba
Zdravas Mária, Modlitba
 
00:40
Zdravas Mária - Modlitba
Modlitba O Pokoru
 
03:01
Modlitba - O Pokoru
Za Pokoj, Modlitba
 
00:28
Za Pokoj - Modlitba
Verím v Boha, Modlitba
 
01:29
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Za Kňazov, Modlitba
 
00:52
Za Kňazov - Modlitba
Kniha sudcov - 1 kapitola - Audio Biblia
 
06:35
Porážka Adonibezeka 1 Po Jozueho smrti sa Izraelovi synovia opýtali Pána: "Kto z nás má vytiahnuť prvý do boja proti Kanaánčanom?" 2 A Pán odpovedal: "Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dávam do ruky!" 3 A Júda požiadal svojho brata Simeona: "Vyber sa so mnou do môjho podielu a budeme bojovať proti Kanaánčanom. Potom pôjdem zasa ja s tebou do tvojho podielu." Simeon išiel teda s ním. 4 Tak Júdovci vytiahli a Pán dal Kanaánčanov a Ferezejcov do ich ruky. Porazili ich v Bezeku, na desaťtisíc mužov. 5 V Bezeku našli Adonibezeka a bojovali proti nemu, keď porazili Kanaánčanov a Ferezejcov. 6 Keď sa dal Adonibezek na útek, prenasledovali ho, kým ho nezajali, a uťali mu palce na rukách i nohách. 7 Tu povedal Adonibezek: "Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách a nohách zbieralo (zvyšky pokrmov) pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi Boh odplatil." A priviedli ho do Jeruzalema, kde aj zomrel. 8 Potom Júdovi synovia bojovali proti Jeruzalemu. Zaujali ho a vyhubili mečom a mesto podpálili. Dobytie Hebrona a Dabira 9 Nato tiahli Júdovi synovia dolu, aby bojovali proti Kanaánčanom, ktorí bývali na vrchovine, v Negebe a v nížine. 10 Na výprave proti Kanaánčanom, čo bývali v Hebrone - Hebron sa predtým menoval Mesto Arbeovo -, Júdovci porazili Sesaja, Ahimana a Tolmaja. 11 Odtiaľ tiahli proti obyvateľom Dabira. Dabir sa prv menoval Karjat-sefer. 12 Tu povedal Kaleb: "Kto premôže Karjat-sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dcéru Aksu." 13 A dobyl ho Otoniel, syn Kenéza, mladšieho Kalebovho brata. I dal mu za ženu svoju dcéru Aksu. 14 Keď mala odísť, podpichávala ho, aby žiadal nejaké pole od jej otca. I zoskočila z osla a Kaleb sa jej opýtal: "Čo ti je?" 15 Odpovedala mu: "Daj mi veno! Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene!" A Kaleb jej dal horné pramene i dolné pramene. 16 Synovia Kenejcu, Mojžišovho svokra, vytiahli z Mesta paliem s Júdovými synmi hore do Júdskej púšte, ktorá sa tiahne južne od Aradu a osadili sa medzi tamojším ľudom. 17 Potom tiahol Júda so svojím bratom Simeonom a porazili Kanaánčanov, ktorí bývali v Sefáte, vykonali na nich kliatbu a mesto dostalo meno Horma (čiže Kliatba). 18 A Júda dobyl Gazu s jej územím, Askalon s jeho územím a Akaron s jeho územím. 19 Pán bol s Júdom, takže vrchovinu zaujal. Ale obyvateľov nížiny nemohli vypudiť, lebo mali železné vozy. 20 Hebron dali Kalebovi, ako rozkázal Mojžiš, a on odtiaľ vypudil troch Enakových synov. 21 Ale Jebuzejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Benjamínovi synovia nevypudili. Tak Jebuzejci bývajú s Benjamínovými synmi v Jeruzaleme až dodnes. 22 Aj Jozefov dom tiahol hore do Betela a Pán bol s nimi. 23 Keď z Jozefovho domu podnikali výzvedy do Betela - mesto sa predtým nazývalo Luza -, 24 hliadky videli istého muža, ktorý vychádzal z mesta, a povedali mu: "Ukáž nám, kade možno vojsť do mesta! Potom ti dáme milosť!" 25 A keď im ukázal, kade sa dá vojsť do mesta, vybili mesto mečom, ale onoho muža a celú jeho rodinu prepustili. 26 Ten muž sa odobral do krajiny Hetejcov, postavil si tam mesto a nazval ho Luza. Tak sa menuje až podnes. 27 Ale ani Manasses si nepodmanil Betsan s jeho dedinami, Tanak s jeho dedinami, obyvateľov Dora s jeho dedinami, obyvateľov Jeblaáma s jeho dedinami a obyvateľov Mageda s jeho dedinami. Tak sa umožnilo Kanaánčanom zostať v tejto krajine. 28 Keď potom Izrael zosilnel, donútil ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanil. 29 Ani Efraim nevypudil Kanaánčanov, ktorí bývali v Gazere. Tak zostali Kanaánčania medzi nimi v Gazere. 30 Zabulon nevypudil obyvateľov Ketrona a obyvateľov Nálola. Tak zostali Kanaánčania medzi nimi, ale museli na nich robiť. 31 Aser zasa nevyhnal obyvateľov Aka ani obyvateľov Sidona, ani Ahalaba, Achaziba, Helbu, Afeka a Rohoba. 32 Tak Aserovci bývali medzi Kanaánčanmi, ktorí zostali v krajine, lebo ich nevypudili. 33 Neftali nevypudil obyvateľov Bet-Šemeša a obyvateľov Bet-Anata. Tak bývali medzi Kanaánčanmi, ktorí zostali v krajine. Ale obyvatelia Bet-Šemeša a Bet-Anata museli na nich robiť. 34 Amorejčania vytláčali Danových synov na vrchovinu a nedovoľovali im zostúpiť na rovinu. 35 A tak zostali Amorejčania bývať v Har-Harese, v Ajalone a Salebime. Keď však ruka Jozefovho domu zosilnela, museli na nich robiť. 36 Územie Amorejčanov ide od Škorpiónovej vysočiny, od Sely ďalej hore. Sdc 1, 1-36, Kniha sudcov - 1 kapitola - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 1 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
03:14
Rodokmeň Ježiša Krista 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Tamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5 Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Asáfa, 8 Asáf splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 10 Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jechonju a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, 13 Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljakíma, Eljakím splodil Azora, 14 Azor splodil Cadóka, Cadók splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť. Narodenie Ježiša Krista 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: 23 Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Nový zákon, Mt1, 1-25, Evanjelium Podľa Matúša - 1 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 2 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
03:47
Mudrci od východu 1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: "V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 “A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.”" 7 Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta 13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Vraždenie detí v Betleheme 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 "V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet." Návrat z Egypta 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli." 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský." Nový zákon, Mt2, 1-23, Evanjelium Podľa Matúša - 2 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 7 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
04:54
O posudzovaní 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka” - a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Nezneuctiť sväté veci 6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Modlitba s dôverou 7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Zlaté pravidlo 12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Výrok o dvoch cestách 13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Výstraha pred falošnými prorokmi 15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. Praví učeníci 21 Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22 Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! Podobenstvo o dvoch staviteľoch 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. 26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko." Úžas zástupov 28 Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Nový zákon, Mt7, 1-28, Evanjelium Podľa Matúša - 7 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 8 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
05:33
Uzdravenie malomocného 1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Potom mu Ježiš povedal: "Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo." Uzdravenie stotníkovho sluhu 5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: 6 "Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." 7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." 8 Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: “Choď!” - ide; inému: “Poď sem!” - tak príde; a svojmu sluhovi: “Urob toto!” - on to urobí." 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. 11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." 13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Uzdravenie Petrovej testinej 14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Ďalšie uzdravenia 16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, 17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." Náročnosť apoštolského povolania 18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." 20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." 21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." 22 Ale Ježiš mu povedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych." Utíšenie búrky na mori 23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!" 26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: "Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?" Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji 28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. 29 Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: "Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!" 32 On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Nový zákon, Mt8, 1-34, Evanjelium Podľa Matúša - 8 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Zdravas Mária, Modlitba
 
00:36
Zdravas Mária - Modlitba
Nanebovzatie Panny Márie - Životopisy svätých
 
03:50
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev. Na Prvom vatikánskom sneme v roku 1870 dvestoštyri biskupov žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v milostivom roku 1950, 1. novembra, vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré máme veriť. Biskupi uvádzali tri vieroučné dôvody na základe učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr 2,14), podľa ktorého triumf Krista nad diablom predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve – nad hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má účasť na tomto triumfe podľa Božej predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Kristus zostal neporušený na tele, vstal zmŕtvych, a tak právom môžeme hovoriť, že aj Panna Mária bola vzkriesená a oslávená aj so svojím telom. O mieste a čase smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič určité. Najstaršia literatúra, ktorá hovorí o Nanebovzatí, je grécke dielo De obitu S. Dominae (O smrti sv. Panny). Tradične sa o mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky (P. G., I, 96) hovorí o tradícii jeruzalemskej cirkvi: „Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup na chalcedónskom koncile (451) oznámil cisárovi Marciánovi a Pulcherii, ktorí si priali vlastniť telo Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov; ale keď neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba.“ Iná tradícia zase spomína, že zomrela vo veku sedemdesiatdva rokov bez bolesti. Niektorí pochybovali, že zomrela, keďže nemala dedičný hriech, no na druhej strane ona sama podliehala následkom dedičného hriechu – cítila bolesť. A keďže aj Kristus zomrel, hoci aj on bol bez hriechu, niet dôvodu pochybovať o Máriinej smrti. Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14). Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov.
Žalm 1 - Dve cesty
 
01:04
1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, 2 ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. 3 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. 4 No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. 5 Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Žalm 1 - Dve cesty,
Evanjelium Podľa Matúša - 5 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
07:11
1 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá 3 "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; 12 radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Soľ zeme a svetlo sveta 13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Naplnenie Zákona a Prorokov 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Nezabiješ! 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Nescudzoložíš! 27 Počuli ste, že bolo povedané: “Nescudzoložíš!” 28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. O rozluke 31 Ďalej bolo povedané: “Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!” 32 No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. O prísahe 33 A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: “Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!” 34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, 36 ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. 37 Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého. O odplate 38 Počuli ste, že bolo povedané: “Oko za oko a zub za zub!” 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. O láske k nepriateľom 43 Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.” 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach... Nový zákon, Mt5, 1-48, Evanjelium Podľa Matúša - 5 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 4 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
03:52
Pokúšanie na púšti 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby." 4 On odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.”" 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.”" 7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”" 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať." 10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”" 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Návrat do Galiley 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: 15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti." 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." Povolanie prvých učeníkov 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. Ježiš vyučuje a uzdravuje 23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska. Nový zákon, Mt4, 1-25,
Svätý Vavrinec, diakon a mučeník - Životopisy svätých
 
04:54
Pôvodný životopis sv. Vavrinca nemáme. Fakty o ňom nám podáva jedine tradícia, ktorá je však veľmi živá a dôveryhodná. Sv. Vavrinec sa narodil v Španielsku na vidieku v prvej polovici 3. storočia. Z jeho mladosti vieme len to, že ako mladík prišiel do Ríma a tam bol vychovaný. Stal sa známym a obľúbeným pre svoju zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta 257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258), ktorý bol predtým diakonom rímskej Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mladého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi boli vtedy priamymi spolupracovníkmi pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kresťanov. Cisár Valerián bol spočiatku voči kresťanom tolerantný, avšak r. 257 začal kresťanov prenasledovať. Prvou obeťou bol Sixtov predchodca, pápež sv. Štefan I. (254-257). Dňa 6. augusta 258 šiel Sixtus II. na Pretextatov cintorín, aby tam slúžil omšu. Boli tam aj diakoni, teda aj Vavrinec. Vavrinca však nezajali, hoci sa chcel sám vydať. Pápež mu prikázal, aby zobral poklady Cirkvi a rozdal ich chudobným. Tiež mu predpovedal, že má ešte tri dni života. Vavrinec teda šiel a rozdal poklady Cirkvi medzi chudobných. Súčasne ich povzbudzoval a potešoval, aby vytrvali vo viere. Rímsky prefekt vedel o tom, že Vavrinec má poklad Cirkvi, preto ho dal zajať a žiadal od neho poklad. Vavrinec si vyžiadal čas, no zhromaždil nie poklad, ale všetkých chudobných, mrzákov, starcov, vdovy a siroty. Prefektovi povedal: „Toto je bohatstvo, títo sú poklady Cirkvi!“ Prefekt sa rozzúril a rozkázal, aby ho spútali a odvliekli na viminálsky vŕšok na Tiburskej ceste. Tam ho bičovali bičmi, ktoré mali na konci železné guľky, bili ho kyjmi a natiahli na škripec. Vavrinec sa bez prestania modlil. Keď to videli okolostojaci pohania, mnohí sa obrátili na kresťanstvo. Medzi nimi bolo stošesťdesiatpäť vojakov. Vojenských dôstojníkov Romana, Krescencia a Klaudia Severa dal prefekt hneď sťať a Vavrinca odviesť do žalára. Na druhý deň ho znova vypočúval a mučil. Keďže Vavrinec sa nechcel vzdať svojej viery, vojaci za mestom rozložili oheň, z Vavrinca zvliekli šaty a priviazali ho na železný rošt. Podeň potom podložili žeravé uhlie a pomaly ho pálili. Vavrinec však zostal pokojný a celý čas sa modlil. Dokonca povedal svojim katom: „Nevidíte, že polovica môjho tela je už upečená? Obráťte ma aj na druhú stranu, aby ste sa mohli najesť z môjho tela!“ Ukrutný prefekt to spravil a potom ešte niekoľkokrát obrátil Vavrincovo telo. Vavrinec zanedlho odovzdal svoju dušu Bohu. Stalo sa to 10. augusta 258. svätý Vavrinec, diakon, mučeník
10 otcov, ktorí sa stali svätými
 
05:31
Nie je ľahké byť otcom. Niekedy musíte mať skutočne svätú trpezlivosť. Toto sú svätí, ktorých otcovské rady zostávajú platné aj dnes. Chceme osláviť desiatich jedinečných a svätých ľudí, ktorých láska k vlastným deťom a Bohu urobila dôstojnými otcami. Rovnako ako dnes mnohí rodičia, zažili tragédie a neúspechy vo svojich životoch. Ničoho neboli ušetrení: smrť dieťaťa, problémy v práci alebo ťažké rozhodnutia o živote . Vo všetkých týchto okamihoch im pomáhala viera a dovolili Bohu formovať sa tak, ako od nich očakával. Pozrite si túto galériu a zistite, čo nás môže desať mužov naučiť a čo môžeme naučiť naše deti. 1. Svätý Tomáš Morus – „Buďte verní svojim hodnotám“ Tento anglický právnik odovzdal svojim štyrom deťom (aj svojej adoptívnej dcére) hlbokú vieru a vernosť v svoje vlastné presvedčenie. Odmietol podporiť rozhodnutie Henricha VIII, ktorý sa rozhodol vyhlásiť hlavou cirkvi, aby sa mohol rozviesť so svojou prvou ženou. Opozícia kráľovi stála Morusa jeho život – bol sťatý. 2. Svätý Matteo Le Van Gam – „Poučte sa z Vašich chýb“ Otec štyroch detí, z ktorých dvaja boli zavraždení za vyznávanie viery v Krista. Nebol verný svojej manželke. Po vyjadrení úprimného pokánia a získaní odpustenia sa posilnil vo viere a slúžil iným ľuďom. 3. Svätý Štefan I., kráľ Uhorska – „Nájdite zmysel utrpenia“ Jeho jediný syn Emeryk, už ako dospelý muž, zomrel v dôsledku nehody na love. Nekonečná otcova ľútosť a bolesť konečne našla útechu v tom, že jeho syn pred Bohom stál ako prvý. 4. Svätý Louis Martin – „Postarajte sa o tých, ktorí sú zverení Vašej starostlivosti“ Tento zbožný vdovec a otec deviatich detí sa postaral po smrti svojej ženy o svojich päť dcér a učil ich kráse a hodnote viery a prírody. Všetkých päť dievčat sa stalo rehoľníčkami, vrátane otcovej milovanej svätej Terezky z Lisieux. (štyri deti zomreli v nízkom veku) 5. Svätý Jozef – „Nech Vás Boh vedie“ Vzhľadom k tomu, že pozemský otec Pána Ježiša bol iba skromný tesár, zjavne nezáleží na postavení, lebo sa stal patrónom všetkých a nikdy sa nebál hovoriť „áno“ na to, čo mu Boh v živote pripravil. Nikdy neprestal byť oporou pre svoju manželku Máriu. 6. Svätý Šimon z Cyrény – „Hľadajte milosť vo svojom vlastnom utrpení“ Šimon nebol vôbec nadšený, keď bol nútený pomôcť Ježišovi niesť kríž na Kalváriu. Sám však dal tejto situácii šancu a našiel vieru v tejto skúsenosti, ktorú potom zdieľal so svojou ženou a dvoma synmi. 7. Svätý Ľudovít IX, kráľ Francúzska – „Pomôžte ľuďom“ Zjednotil svoju krajinu v mieri a vo viere. Francúzsky kráľ a otec jedenástich detí, preto poradil svojmu synovi: „Maj milosrdné srdce k chudobným a všetkým, ktorí trpia duchom a telom“. 8. Svätý Filip Howard – „Rodina dôležitejšia ako kariéra“ Tento ambiciózny anglický aristokrat žijúci v šestnástom storočí prežil zjavenie a opustil život súdnictva v prospech kresťanstva, ktoré objavil a svojej vlastnej rodiny. Daroval tiež svoje bohatstvo a slobodu vo viere. 9. Svätý Xenofón z Konštantínopolu – „Žiť s nádejou“ Aj keď mu bolo povedané, že jeho dvaja synovia zomreli pri plavbe po mori, Xenofón žil v nádeji, že to nie je pravda a veril, že sa o nich postará Boh. Keď sa s nimi stretol o mnoho rokov neskôr, zasvätil svoj život Pánovi. 10. Svätý Augustín – „Zostaňte v úzkom vzťahu s deťmi“ Tento veľký biskup a lekár cirkvi mal nelegitímneho syna. Jeho meno, Adeodatus, znamenalo „dar od Boha“. Po mnoho rokov sa sám Augustín spoliehal na vieru v Krista. Ale keď prežil konverziu, uistil sa, že aj jeho syn sa stal kresťanom.
Žalm 2 - Mesiáš – kráľ a víťaz
 
01:42
1 Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 2 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému: 3 "Rozbime ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba!" 4 Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech. 5 Raz na nich rozhorčene zavolá a svojím hnevom ich vydesí: 6 "Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svätom vrchu Sione!" 7 Zvestujem Pánovo rozhodnutie: Pán mi povedal: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. 8 Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. 9 Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené." 10 A teraz, králi, pochopte; dajte si povedať, pozemskí vladári. 11 V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte. 12 Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.
Ranná modlitba
 
01:07
Otvor dnes, Pane, svoju náruč a priviň ma k sebe v dnešný deň. Daj, nech mám otvorené oči pre všetko krásne a srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje ruky nepoznajú únavu v konaní dobra. Nech moje nohy neustanú na tvojich cestách a moje pery nech neprestanú chváliť tvoje meno. Daj mi, Pane, síl, keď dnes ponesiem svoj kríž. Prosím, pomôž mi vstať, keď sa potknem v dnešný deň. Daj mi dar štedrosti, keď sa stretnem s chudobným. Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem s nešťastným. Prosím o ducha pokoja, keď stretnem nervóznych v dnešný deň. Daj mi dar pokory, poslušnosti, skromnosti, rozvážnosti, nech viem viac počúvať a pochopiť iných a menej hovoriť o sebe v dnešný deň. Otvor dnes, Pane, svoje štedré ruky a prijmi ma takú, aká som. Ukáž mi cestu a veď ma k svätosti v dnešný deň. Amen, Ranná modlitba,
Evanjelium Podľa Matúša - 9 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
06:04
Uzdravenie ochrnutého 1 On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy." 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha." 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie - povedať: “Odpúšťajú sa ti hriechy,” alebo povedať: “Vstaň a choď”? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Povolanie Matúša 9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. 10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" 12 On to začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: “Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.” Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Spor o pôste 14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" 15 Ježiš im povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. 16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová." Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry 18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: "Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije." 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. 21 Povedala si totiž v duchu: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem." 22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena bola od tej hodiny zdravá. 23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, 24 povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali. 25 Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. Uzdravenie dvoch slepcov 27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!" 28 Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane." 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili." 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Ale nech sa to nik nedozvie!" 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Uzdravenie nemého 32 Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo." 34 Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." Žatva je veľká, ale robotníkov málo 35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. 36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." Nový Zákon Mt9, 1-38, Audio Biblia - Sväté Písmo - Evanjelium Podľa Matúša - 9 Kapitola
Modlitba Absorbeat
 
00:20
Pane, prosím, nech ohnivá a sladká moc tvojej lásky uchváti moju dušu a odtrhne ju od všetkého, čo je tu pod nebom, aby som zomrel z lásky k tvojej láske, ako si ty zomrel z lásky k mojej láske.
Kniha múdrosti - 2 kapitola - Audio Biblia
 
03:43
1 Hovoria si, uvažujúc nesprávne: "Krátky je a trudný život náš, nieto lieku pre človeka na konci, o nejakom záchrancovi z podsvetia tiež nikdy slýchať nebolo. 2 Veď len náhodou sme povstali a neskôr budeme, akoby sme nikdy neboli bývali. Veď dych v našom nose je len dym, myšlienka je iskrou pri tlkote nášho srdca; 3 keď tá zhasne, telo bude popolom a duch rozplynie sa ako riedky vzduch. 4 Časom sa i naše meno zabudne a naše diela si nepripomenie nik, náš život sa stratí ako stopa oblaku, tak sa rozplynie ako hmla, ktorú lúče slnka porozháňajú, a stlačí ju jeho teplota. 5 Veď náš život iba prelet tône je. Nieto návratu, keď nadíde náš skon; spečatený je a nik sa nevráti. Pôžitkárstvo hriešnikov 6 Horsa teda! Požívajme dobrá skutočné! Užime si sveta rýchle, ako za mladi! 7 Zasýťme sa drahocenným vínom a myrhou rovnako, nech nám neunikne ani jeden jarný kvet! 8 Ovenčme sa pukmi ruží prv, než odkvitnú! 9 Nikto z nás nech nie je bez účasti našej samopašnosti! Zanecháme všade známky rozkoše. Veď to je náš údel a to je náš lós! Nenávisť zlosynov 10 Znásilnime spravodlivca biedneho, nešetrime vdovu, neostýchajme sa šedín starca vysokého veku! 11 Sila nech je mierou našej spravodlivosti, lebo slabé preukazuje sa neužitočným. 12 Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu, protiví sa našim výčinom, vyčíta nám prestúpenia zákona, vytýka nám chyby proti výchove. 13 Honosí sa, že má znalosť o Bohu, nazýva sa synom Pánovým. 14 Žalobou je proti nášmu zmýšľaniu, už aj pohľad naňho je nám na ťarchu. 15 Veď je život jeho nepodobný ostatným, odlišné sú jeho chodníky. 16 Pokladá nás za spotvorených, bočí od ciest našich ako od nečistoty, blahoslaví koniec spravodlivých, chválieva sa, že Boh je mu otcom. 17 Pozrimeže, či sú jeho reči pravdivé, viďme, ako sa mu povodí. 18 Ak je totiž spravodlivý vskutku Božím synom, zastane sa ho a vytrhne ho z rúk odporcov. 19 Skúšajme ho potupou a mukami, aby sme poznali jeho pokojnosť a vyskúšali jeho pevnotu. 20 Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu, veď vraví, že sa mu dostane záchrany!" Úvaha 21 Takto uvažujú, lenže blúdia, lebo ich zaslepila ich neprávosť. 22 Nepoznajú Božie tajomstvá; nemajú nádej na odplatu za spravodlivosť, ani cenu čistých duší neuznávajú. 23 Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby; 24 závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. Stará zmluva, Kniha múdrosti - 2 kapitola - Audio Biblia
Všemohúci večný - Modlitba menšieho brata
 
00:43
Všemohúci, večný, spravodlivý a milosrdný Bože, daj nám úbohým, aby sme len kvôli tebe samému konali to, o čom vieme, že chceš, a vždy chceli to, čo sa ti páči, aby sme vnútorne očistení, vnútorne osvietení a zapálení ohňom Svätého Ducha mohli nasledovať šľapaje tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a jedine z tvojej milosti mohli dôjsť k tebe, Najvyšší, ktorý v dokonalej Trojici a prostej Jednote žiješ a kraľuješ, a si oslávený, všemohúci Boh, po všetky veky vekov. Amen.
Evanjelium Podľa Matúša - 3 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
02:36
Kázeň Jána Krstiteľa 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: 2 "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." 3 To o ňom povedal prorok Izaiáš: "Hlas volajúceho na púšti: “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!”" 4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: “Naším otcom je Abrahám!” - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." Pokrstenie Ježiša 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" 15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." Nový zákon, Mt3, 1-17, Evanjelium Podľa Matúša - 3 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Ranná Modlitba
 
04:45
Ranná - Modlitba
Evanjelium Podľa Matúša - 6 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
06:00
O almužne 1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. O modlitbe 5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Modlitba Pána 9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. 14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Ako sa postiť 16 A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 18 aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Pravé poklady 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko 22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?! Boh a mamona 24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Dôvera v Božiu prozreteľnosť 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Nový zákon, Mt6, 1-34, Evanjelium Podľa Matúša - 6 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
Evanjelium Podľa Matúša - 10 Kapitola - Sväté Písmo - Audio Biblia
 
06:25
Vyvolenie Dvanástich 1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Vyslanie Dvanástich 5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: “Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.” 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; 10 ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Budú vás prenasledovať 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. 25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Odvaha pri vyznávaní Krista 26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. 27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. 29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. 30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. 31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. 33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Triedenie duchov 34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Zrieknuť sa seba pre Ježiša 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Záver poúčania – dôstojnosť učeníkov 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Nový Zákon, Mt 10, 1-42, Audio Biblia - Sväté Písmo - Evanjelium Podľa Matúša - 10 Kapitola
Kniha múdrosti - 1 kapitola - Audio Biblia
 
02:57
Múdrosť neznesie hriech 1 Milujte spravodlivosť, panovníci zeme! Premýšľajte o Pánovi s dobromyseľnosťou, hľadajte ho v úprimnosti srdca! 2 Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, a tým zjavuje sa, ktorí voči nemu nie sú nedôverčiví. 3 Lebo prevrátené rozmýšľanie oddeľuje od Boha a pokúšaná Moc odvrhuje pochabých. 4 Do zlovoľnej duše múdrosť totiž nevkročí, ani v tele, podrobenom hriechu, bývať nebude. 5 Lebo pred pretvárkou uteká svätý duch výchovy, vzďaľuje sa od pochabých myšlienok, zaháňa ho približujúca sa neprávosť. Rúhač neunikne trestu 6 Veď múdrosť je ľudomilný duch, rúhača však nenechá pre jeho pery bez trestu, pretože je svedkom jeho myšlienok, naozajstným pozorovateľom jeho srdca a je poslucháčom jeho jazyka. 7 Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas. 8 Preto neostane skrytý ten, kto vraví neprávosť, neminie ho trestajúca spravodlivosť. 9 Zistia sa myšlienky bezbožníka a zvesť o jeho rečiach dostáva sa k Pánovi, aby boli potrestané jeho priestupky. 10 Lebo ucho Žiarlivosti všetko počuje, neujde mu ani šepotavé mrmlanie. 11 Chráňteže sa neužitočného reptania, uchráňte si jazyk od ohovárok, lebo ani tajná reč neuniká trestu: ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu. Boh chce, aby človek žil 12 Nehorlite za smrť na bludisku svojho života, nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk, 13 pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. 14 Veď on stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu a nieto v nich nijakého jedu záhuby, podsvetie tiež nepanuje na zemi. 15 Lebo spravodlivosť neokúsi smrť. Reči nevercov 16 Lenže hriešnici ju privolávajú rukami i rečami; mysliac, že je priateľ, rozplývajú sa, ba zmluvu s ňou uzatvárajú: zasluhujú si stať sa jej korisťou. Stará zmluva, Kniha múdrosti - 1 kapitola - Audio Biblia
Verím v Boha - Modlitba
 
01:25
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Verím v Boha, Modlitba, Biblia - Životopisy svätých a Modlitby
Miracle In The Sky - Jesus Christ  - Titles
 
00:43
Miracle In The Sky - Jesus Christ - During prayer for the church, the clouds were grouped in the same form as the 3D copy of the Lord Jesus created according to the Shroud of Turin.
Velebí moja duša Pána - Magnificat
 
01:33
Velebí moja duša Pána, Magnificat
Otče Náš, Modlitba
 
00:47
Otče Náš - Modlitba
Večerná Modlitba
 
02:58
Večerná - Modlitba